Tietoa vedestä

Vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskienhallinta

Talousvettä toimittavan vesilaitoksen on terveydensuojelulain (763/1994) 20 § mukaisesti laadittava koko vedentuotantoketjun kattava riskinarviointi. Riskinarvioinnin avulla pyritään ennaltaehkäisevästi löytämään talousveden saastumista ja häiriötilanteita aiheuttavia tekijöitä.

Raahen Vesi Oy on laatinut riskinarvioinnin Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan-periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin joulukuussa 2021. Riskinarvioinnissa on tarkasteltu koko talousveden tuotantoketjuun liittyvät terveydelliset vaarat ja riskit. Riskinarvioinnin perusteella mahdolliset terveydelliset vaarat ja riskit minimoidaan ja niille luodaan toimivat hallintakeinot. Merkittäviä riskejä aiheutuu vesihuoltoverkostojen ikääntymisestä, vanhojen vesihuoltoverkostojen mitatun sijaintitiedon puutteista, kaivutöistä vesihuoltoverkostojen läheisyydessä sekä pohjavesialueilla työskentelystä, liikkumisesta ja muusta mahdollisesti pohjavettä pilaavasta toiminnasta.

Puhdasvesinäytteet

Puhdasvesinäyte Raahe maaliskuu 2024

Puhdasvesinäyte Pattijoki maaliskuu 2024

Pehmeää pohjavettä

Raahen Vesi Oy:n toiminta-alueella vesi on pehmeää tai hyvin pehmeää, joten jo pienetkin pesuainemäärät antavat hyvän pesutuloksen.  Astianpesu- ja pyykinpesukoneissa ei tarvita erillisiä pehmennysaineita

Kokonaiskovuus on

Raahen alueella veden kokonaiskovuus on välillä 0,38 - 0,50 mmol/l eli 2,25 -2,81 dH

Veden kovuusasteikko 
0 - 2,1 °dHhyvin pehmeä
2,1 - 4,9 °dHpehmeä
4,9 - 9,8 °dHkeskikova
9,8 - 21 °dHkova
yli 21 °dHhyvin kova