Sprinklerilaitteiston sopimusehdot

 

1. Raahen Vesi Oy, jota jäljempänä kutsutaan laitokseksi ja liittyjä noudattavat tätä sprinklerilaitteistoja koskevaa liittymissopimusta ja kulloinkin voimassa olevia laitoksen yleisiä toimitusehtoja.

 

2. Liittyjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia laitoksen yleisiä toimitusehtoja ja sammutusvesilaitteistoja koskevia taksoja.

 

3. Ennen sammutusvesilaitteiston asentamista on laitokselle esitettävä riittävät suunnitelmat. Liittyjä ilmoittaa laitokselle vastaanottotarkastuksen pitämisestä.

 

4. Liittyjä sopii laitoksen kanssa etukäteen sprinklerilaitteistossa tehtävistä vesilähteen mittauksista. Ne toteutetaan siten, ettei vedenjakelulle aiheudu merkittävää haittaa. Liittyjä maksaa mahdolliset näistä mittauksista laitokselle ja kolmannelle osapuolelle aiheutuvat kulut

 

5. Sprinklerilaitteiston syöttövesijohto ja liittymiskohta on merkitty tämän sopimuksen liitteenä olevaan asemapiirustukseen.

Syöttövesijohdon ja liittymiskohtaan tulevien rakenteiden ja varusteiden rakentamisesta, uudelleen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kustannuksellaan liittyjä. Vesilaitos hyväksyy käytettävät putkitarvikkeet ja suorittaa aina yleiseen johtoon liittämisen. Muilta osin asennustyöstä sovitaan tapauskohtaisesti. Yleisen johdon liittymiskohdassa olevia venttiilejä saa käsitellä vain laitos.

Syöttöjohtoon tai yhdistettyyn kiinteistön tonttivesijohtoon ja sprinklerilaitteiston syöttövesijohtoon sovelletaan muutoin mitä laitoksen ja liittyjän välisessä liittymissopimuksessa koskien talousveden hankintaa on sanottu tonttivesijohdosta.

 

6. Laitos voi ennalta ilmoittamakseen ajaksi keskeyttää vedenjakelun verkoston muutos- ja kor-jaustöiden ajaksi. Laitos ilmoittaa tästä liittyjälle ja/tai pelastuslaitokselle mahdollisimman pian.
 
 

7. Jos liittyjä haluaa sammutusvesilaitteiston erotettavaksi laitoksesta, on tästä ilmoitettava laitokselle kirjallisesti viimeistään 1 kuukausi ennen haluttua erottamisajankohtaa. Liittyjä vastaa sprinklerilaitteistojen erottamiskustannuksista.
 
 

8. Laitoksella on oikeus vedenjakelullisista syistä sanoa sopimus irti 1 vuoden irtisanomisajalla.

Mikäli sprinklerilaitteisto aiheuttaa haittaa  vedenlaadulle tai vesilaitoksen muulle toiminnalle, on laitoksella oikeus veloittaa liittyjältä kustannukset, jotka aiheutuvat veden pitämisestä jakeluun kelpaavana talousvetenä.

Jos haitta on jatkuva, voi laitos sanoa sopimuksen irti 6 kuukauden irtisanomisajalla.

Jos liittyjä rikkoo tätä sopimusta tavalla, joka vaarantaa laitoksen toimintaa,  laitos voi sanoa sopimuksen irti välittömästi. Laitoksella on tällöin oikeus tarvittaessa erottaa sprinklerilaitteisto yleisestä johdosta liittyjän kustannuksella.

 

9. Jos liittyjä vaihtuu, sopimuksen tehnyt liittyjä ilmoittaa siitä välittömästi laitokselle. Uuden liittyjän kanssa tehdään uusi sopimus. Jos sopimusta muutetaan, tehdään uusi sopimus.

 

10. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu.

 

11. Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen voimassa olevia laitoksen yleisiä toimitusehtoja.

 

12. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle