Tietosuojaseloste

EU-yleisasetus 679/2016, 12 artikla

13 artiklan mukaan, kun henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään
 

Laatimispäivä: 23.3.2018
Rekisterin nimi Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä 13.1(a)

Raahen Vesi Oy, Y-tunnus: 01888371
Rekisterin yhteyshenkilö 13.1(a) Pirjo Kari
Marintie 10,
92140 Pattijoki
Puhelin +358 40 183 7497
sähköposti pirjo.kari(at)raahenvesi.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste 13.1(c) Rekisteri koostuu asiakastiedoista, jotka kerätään rekisteröidyiltä itseltään, kun asiakas tekee liittymis- ja käyttösopimuksen Raahen Vesi Oy:n kanssa tai kiinteistön omistajanvaihdoksen yhteydessä asiakkaalta itseltään ja kiinteistön kauppakirjalta. Henkilötietojen käsittely perustuu tämän sopimuksen täytäntöönpanoon.(6.18(b) artikla)
Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun (6.1(f)), rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut 13.1(d) Raahen Vesi Oy voi käyttää tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja voidaan käyttää tonttijohtojen saneerausmarkkinointiin ja muiden tarjoamiemme vesihuoltopalvelujen tarjoamiseen.
Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 13.1.(e) Asiakastietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa viranomaisille. Näitä viranomaisia voivat olla ulosottoviranomainen, velkaneuvoja tai edunvalvonta.
Tietojen siirto kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista 13.1.(f) Tietoja ei siirretä EU alueen ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit 13.2(a) Asiakasrekisterin säilyttämisaikaa määrittää ostoreskontra, johon asiakasrekisteri liittyy. Koska ostoreskontraa on lain mukaan säilytettävä 10 vuotta, myös asiakasrekisteriä säilytetään vähintään 10 vuotta asiakassuhteen päättymisestä.
Rekisteröidyn oikeudet 13.2(b) Rekisteröidyllä on oikeus
  • -saada pääsy  omiin henkilötietoihinsa (15 artikla) sopimalla etukäteen käynti paikan päällä
  • -pyytää epätarkkojen tai virhellisten  henkilötietojensa oikaisemista toimittamalla asiasta lisäselvitys (16 artikla)
  • -tietojen poistamiseen (17 artikla), mikäli se ei estä rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteisiä velvoitteitaan
  • -käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla). Tämän oikeuden käyttäminen voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisten sopimusten täytäntöönpano estyy.
  • -vastustaa henkilötietojen käyttöä tonttijohdon uusimiseen liittyvään suoramarkkinointiin (21 artikla), suoramarkkinointi on kuitenkin tarkoitettu asiakkaan eduksi tiedottamaan asiakasta mahdollisuudesta tehdä edullisempi tonttijohtojen uusinta runkoverkkosaneerauksen yhteydessä
  • -siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)

Pyynnöt tulee tehdä kirjallisina ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjän edustajalle. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden pyyntöjen yhteydessä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille 13.2(d) Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu 77 artiklan mukaan, mikäli rekisteröity katsoo, että hänestä koskevien henkilötietojen käsitteleyssä rikotaan EU 679/2016 asetusta tai kansallista henkilötietolakia. Kantelun voi tehdä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.
Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset 13.2(e) Vesihuoltolaki 2001/119 edellyttää liittymäsopimuksen tekemistä. Nimi ja osoitetietojen antamista edellytetään, jotta vesi- ja liittymäsopimus, jossa asiakas on osapuolena, voidaan panna täytäntöön. Henkilötiedot voi antaa henkilökohtaisesti sopimusta tehdessä.
Tiedot automaattisen päätöksenteon, ml.profiloinnin olemassaolosta, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle 13.2(f) Asiakasrekisteriä ei käytetä automaattiseen profilointiin.
Oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit (EU 679/2016 johdantokappale 39) Tietojärjestelmiin tallennetut ja niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.